REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LeadStar.pl

§1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące brzmienie:
 1. Spółka – AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 29, lokal 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000576555, NIP 954-275-85-19, REGON 362516186, kapitał zakładowy: 20 000 zł w pełni opłacony.
 2. Dostawca – bank, inna instytucja finansowa, ubezpieczeniowa lub inny podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy w przedmiocie prezentowania kreacji reklamowych.
 3. Katalog programów – zestawienie Produktów wraz z Prowizjami oraz Kreacjami reklamowymi dostępne dla Partnera w formie elektronicznej.
 4. Klik – otworzenie Wniosku przez Użytkownika w przeglądarce internetowej, które nie oznacza jego wysłania.
 5. Kreacje reklamowe – materiały tekstowe oraz graficzne dotyczące kampanii udostępnianych Partnerowi przez Spółkę w Programie.
 6. Mailing – wiadomość e-mail tekstowa lub graficzna zawierająca informacje handlowe dotyczące Produktu, w tym Kreacje reklamowe, wysyłany przez Partnera na adresy e-mail odbiorców, którzy wyrazili mu odpowiednie zgody na jej otrzymywanie.
 7. Newsletter – wiadomość e-mail wysyłana przez Spółkę, za zgodą Partnera, na jego adres e-mail, zawierająca dodatkowe informacje dotyczące Programu.
 8. Panel Partnera – konto internetowe Partnera wraz z panelem administracyjnym służące Partnerowi do prowadzenia działań w ramach Programu Partnerskiego oraz do przekazywania Partnerowi istotnych informacji przez Spółkę.
 9. Partner:
  1. każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą,
  2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, która dokonała Rejestracji w Programie i jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie internetowej.
 10. Polecony – Partner, który zarejestrował się do Programu przy pomocy narzędzi polecających lub kodu polecającego zarejestrowanego już Partnera.
 11. Produkty – produkty lub usługi Dostawcy, które prezentowane są w Katalogu programów.
 12. Program Partnerski lub Program – współpraca pomiędzy Partnerem a Spółką polegająca na odpłatnym udostępnianiu powierzchni reklamowych na Stronach internetowych Partnera w celu promowania Produktów poprzez Kreacje reklamowe udostępnione przez Spółkę.
 13. Program Polecający – program umożliwiający Partnerowi budowanie własnej grupy Poleconych, dzięki któremu Partner może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie na warunkach określonych w §7.
 14. Prowizja – stawka wynagrodzenia za zaakceptowany przez Dostawcę Wniosek, która określona jest w Katalogu programów.
 15. Raport – plik tekstowy zawierający podsumowanie, za dany okres, wszystkich dostarczonych do Dostawcy, za pośrednictwem Partnera, Wniosków.
 16. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Spółką, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL: https://leadstar.pl/regulamin .
 17. Rejestracja – proces zawarcia Umowy pomiędzy Spółką a Partnerem poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie Regulaminu i aktywację konta Partnera.
 18. Strona internetowa – strona internetowa, do korzystania z której prawa przysługują Partnerowi i która umożliwia Partnerowi wykonywanie czynności wynikających z Umowy.
 19. Strona partnerska - strona internetowa utworzona przez Partnera, zlokalizowana w jednej z domen, co do których prawa korzystania przysługują Spółce, lub w domenie, której właścicielem jest Partner.
 20. Umowa – zawarta pomiędzy Partnerem a Spółką umowa najmu powierzchni reklamowej na warunkach określonych w Regulaminie.
 21. Użytkownik – osoba zainteresowana Produktami Dostawcy udostępnionymi na Stronie internetowej Partnera.
 22. Wniosek – formularz wypełniony przez Użytkownika, składany drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy, będący elementem Kreacji reklamowych udostępnionych na stronie Partnera.
 23. Wynagrodzenie – łączna suma wynagrodzenia wyliczona na podstawie Prowizji w danym okresie rozliczeniowym przysługującego Partnerowi z tytułu wykonywania Umowy.
 24. Wysyłka SMS - wiadomość tekstowa lub graficzna (w postaci MMS), zawierająca informacje handlowe dotyczące Produktu, wysłana przez Partnera na numery telefoniczne odbiorców, którzy wyrazili mu odpowiednie zgody na jej otrzymywanie.
 25. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 26. Karta podarunkowa - elektroniczny kod alfanumeryczny, który umożliwia płatność za usługi lub produkty w wybranych sklepach. Wysyłany jest do Partnera w formie e-maila, wiadomości prywatnej w Panelu oraz wyświetlany jest (w formie komunikatu) po finalizacji zlecenia wypłaty Wynagrodzenia.
 27. Sztuczny Ruch (i/lub Fraud) - szeroko rozumiane pojęcie dotyczące działań Wydawcy do generowania fałszywego ruchu (Klik, Wniosek) na kampanie udostępnione w Programie. W szczególności mowa o:
  1. ruchu motywowanym, gdzie Wydawca oferuje Użytkownikowi coś, co ma motywować go do skorzystania z danej oferty, w tym: pieniądze, dobra materialne i niematerialne,
  2. przekierowania z domen (w szczególności tych zawierających literówki marek, które Wydawca promuje, tzw. misspelling) bezpośrednio na promowaną Kampanię,
  3. umieszczaniu linków tekstowych do Kampanii w kodzie źródłowym strony www, które skutkuje nieświadomym nadpisaniem cookie Użytkownika odwiedzającego stronę Wydawcy (tzw. cookie stuffing),
  4. Klikach/Wnioskach dotyczących Kreacji reklamowych, które nie są działaniem Użytkownika, a narzędzi lub skryptów generujących ruch.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. LeadStar.pl to Program Partnerski, którego celem jest promowanie różnego rodzaju produktów i usług w Internecie, w szczególności za pomocą udostępnionych przez Partnera powierzchni reklamowych na Stronach internetowych.
 2. Organizatorem Programu oraz właścicielem serwisu internetowego LeadStar.pl. jest AJA Media Sp. z o.o.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Warunkiem przystąpienia jest dokonanie poprawnej Rejestracji oraz akceptacja Regulaminu, która jednoznaczna jest z zawarciem umowy o najem powierzchni reklamowej pomiędzy Partnerem a Spółką.
 4. Regulamin określa szczegółowe warunki umowy najmu powierzchni reklamowej na stronach internetowych Partnera, za pośrednictwem których Partner prezentuje wybrane Produkty oraz zasady otrzymywania przez Partnera wynagrodzenia z tego tytułu.

§3. UMOWA I REJESTRACJA W PROGRAMIE

 1. Rejestracja w Programie następuje za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego online na stronie: www.leadstar.pl .
 2. Po poprawnym wysłaniu formularza rejestracyjnego Partner otrzyma, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym, w który należy kliknąć.
 3. Brak kliknięcia w link aktywacyjny w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail jest jednoznaczne z rezygnacją Partnera z zawarcia Umowy.
 4. Panel Partnera umożliwiający prowadzenie działań w Programie Partnerskim zostanie aktywowany w ciągu 2 dni roboczych od chwili kliknięcia w link potwierdzający adres e-mail. Z chwilą aktywacji Panelu Partnera zostaje zawarta Umowa pomiędzy Partnerem a Spółką.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji, Partner, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego założonego w banku na terenie Polski i prowadzonego w walucie PLN, nazwa banku, adres e-mail oraz adresy stron internetowych, którymi administruje. Ponadto Partner wybiera właściwy dla siebie model rozliczenia.
 7. W celu Rejestracji, Partner, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, którego działalność zarejestrowana jest w Polsce, podaje następujące dane: pełną nazwę firmy, NIP, KRS (jeśli dotyczy), REGON, adres siedziby, imię, nazwisko oraz telefon osoby kontaktowej, numer rachunku bankowego założonego w banku na terenie Polski i prowadzonego w walucie PLN, nazwę banku, adresy stron internetowych, którymi administruje. Ponadto Partner wybiera właściwy dla siebie model rozliczenia.
 8. W celu Rejestracji, Partner, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą albo osobą prawną, którego działalność zarejestrowana jest poza granicami Polski, podaje następujące dane: pełną nazwę firmy, NIP EU/VAT EU, adres siedziby, imię, nazwisko oraz telefon osoby kontaktowej, numer rachunku bankowego IBAN, nazwę banku, walutę rozliczenia, adresy stron internetowych, którymi administruje.
 9. Partner, którego siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski zobowiązuje się do przesyłania drogą elektroniczną (jeśli został wydany w formie elektronicznej) lub pocztową (na adres określony w §15 ust.1) oryginału aktualnego (dla danego roku) certyfikatu rezydencji. W przypadku braku dostarczenia wymaganego dokumentu zastosowanie ma §6 ust.9.
 10. Partner, działający w charakterze pośrednika finansowego, zobowiązany jest do zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym pola "Praca agencyjna".
 11. Partner podczas rejestracji wybiera właściwy dla siebie model rozliczenia (zlecenie wypłaty, faktura, faktura VAT).
 12. Brak uzupełnienia wymaganych podczas rejestracji danych jest jednoznaczny z brakiem Rejestracji z zastrzeżeniem ust.13.
 13. W przypadku braku podania pojedynczych danych (np. kodu pocztowego lub numeru domu/mieszkania), Spółka może zwrócić się do Partnera drogą elektroniczną na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail z wezwaniem do uzupełnienia brakujących danych. Brak wiadomości zwrotnej od Partnera w ciągu 7 kolejnych dni skutkuje brakiem Rejestracji.
 14. Spółka, w przypadku pojawienia się wątpliwości, co do poprawności danych Partnera, uprawniona jest do zażądania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji podanych podczas rejestracji danych.
 15. Partner podczas Rejestracji może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera zawierającego tylko i wyłącznie informacje związane z Programem.
 16. Partner oświadcza, że dane podane przez niego w czasie Rejestracji są prawdziwe, kompletne oraz aktualne. Partner ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych.
 17. Partner wyraża zgodę na automatyczne zatwierdzanie zleceń wypłaty Wynagrodzenia, które pozostaje niewypłacone w Programie na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Wypłata Wynagrodzenia zostanie dokonana na numer rachunku bankowego wskazany w Panelu Partnera lub wskazany na dostarczonej fakturze.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

 1. Spółka udostępnia Partnerowi Panel Partnera.
 2. Spółka rejestruje ruch na Kreacjach reklamowych udostępnionych przez Partnera oraz udostępnia statystyki w postaci Klików oraz wynikających z nich Wniosków.
 3. Spółka udostępnia Kreacje reklamowe, dostarczone przez Dostawcę i zobowiązuje się do ich bieżącego aktualizowania w Panelu Partnera.
 4. Spółka udostępnia Partnerowi Program Polecający, którego warunki określa §7 Regulaminu.
 5. Spółka jest uprawniona do kontroli, w każdym momencie, Stron internetowych Partnera, na których udostępnione są Kreacje reklamowe Dostawcy w zakresie:
  1. zgodności ich prezentowania na Stronie internetowej z Regulaminem i prawem,
  2. aktualności prezentowanych Produktów i Kreacji reklamowych,
  3. dostępności i sprawności technicznej,
  4. zgodności oraz poprawności wyświetlania Kreacji reklamowych.
 6. Spółka jest uprawniona do każdorazowej kontroli planowanego przez Partnera Mailingu, w szczególności pod względem poprawności oraz zgodności co do określonych wytycznych. Wyłączną odpowiedzialność za realizację Mailingu, w szczególności co do jego zgodności z RODO oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ponosi Partner.
 7. Spółka zobowiązuje się do informowania w Panelu Partnera:
  1. o zmianach oferty Produktów,
  2. o zmianie Prowizji oraz warunków jej naliczenia,
  3. o wszystkich zmianach w Regulaminie,
  4. o promocjach i konkursach dotyczących Produktów,
  5. o rozliczeniach Produktów.
 8. Spółka nie odpowiada za kreacje reklamowe, które nie zostały pobrane z Panelu Partnera.
 9. Spółka ma prawo odmówić Partnerowi Rejestracji bez podania przyczyny.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania Partnera, które są niezgodne z Regulaminem i prawem oraz wynikających z tego tytułu szkód,
  2. wadliwe działanie systemów informatycznych i teleinformatycznych, które są niezależne od Spółki,
  3. treść Kreacji reklamowych dostarczanych przez Dostawców,
  4. nieaktualne Kreacje reklamowe, które są wynikiem działań lub zaniechań Dostawców,
  5. działanie sił wyższych oraz innych czynników niezależnych od Spółki,
  6. nieprawidłowo wypełniony Wniosek wysłany przez Użytkownika poprzez Stronę internetową Partnera.
 11. Spółka ma prawo odmówić Partnerowi przystąpienia do promocji wybranego Produktu bez podania przyczyny.
 12. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy z Partnerem w każdej chwili, w tym do usunięcia Panelu Partnera, jeśli jego działania są sprzeczne z prawem lub z postanowieniami Regulaminem. Spółka informuje Partnera o rozwiązaniu Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Panelu Partnera.
 13. W przypadku stwierdzenia działań Partnera naruszających postanowienia Regulaminu, Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania, w szczególności:
  1. zakwestionować wysokość Wynagrodzenia Partnera,
  2. żądać zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem,
  3. żądać ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  4. rozwiązać Umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym.
 14. W przypadku, gdy w ostatnim dniu danego miesiąca, na koncie Partnera, znajdować się będzie niewypłacone Wynagrodzenie, Spółka automatycznie zatwierdzi Wynagrodzenie do wypłaty.
 15. Po upłynięciu 1 (słownie: jednego) roku (tj. pełnych 12 miesięcy) Spółka usuwa ze Statystyk Partnera akcje oznaczone jako Klik. Za pośrednictwem Panelu Partnera, w odniesieniu do poprzedniego roku, Partner będzie miał dostęp do informacji o potwierdzonych (zaakceptowanych lub odrzuconych) akcjach.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner może posiadać wyłącznie jeden Panel Partnera w Programie, w ramach którego może udostępniać większą liczbę Stron internetowych.
 2. Partner ma prawo przystąpić do promocji dowolnego Produktu udostępnionego w Katalogu programów z zastrzeżeniem §4 ust. 11.
 3. Partner promuje Produkty zgodnie z informacjami zawartymi w warunkach promocji Produktu.
 4. Partner ma prawo do wykorzystywania Kreacji reklamowych udostępnionych w Panelu Partnera na Stronie Internetowej.
 5. Partner zobowiązuje się do:
  1. nieingerowania w treść, kształt i formę Kreacji reklamowych,
  2. nieudostępniania kreacji reklamowych poza Stroną internetową bez uprzedniej zgody Spółki,
  3. nieumieszczania Kreacji reklamowych na Stronach internetowych, zawierających treści niezgodne z prawem, a także treści obraźliwe, rasistowskie czy pornograficzne,
  4. niepromowania Produktów wykorzystując przy tym fanpage Dostawcy, czy innych kanałów promocyjnych, gdzie Dostawca jest jego administratorem,
  5. nietworzenia własnych narzędzi do promocji Produktów bez zgody Spółki,
  6. niewykorzystywania narzędzi o tematyce drastycznej lub zawierających elementy/sceny przemocy,
  7. niewykorzystywanie, bez zgody twórców, narzędzi, które są chronione na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 6. W przypadku Stron internetowych zawierających treści pornograficzne, Partner ma prawo promować na nich tylko Produkty powiązane tematycznie z treściami zawartymi na stronach przeznaczonych dla klientów 18+, o ile taki sposób promocji jest zgodny z warunkami promocji danego Produktu.
 7. Partner ma prawo do wysyłki Mailingów zawierających Kreacje reklamowe, jednakże ich treść każdorazowo musi zostać zaakceptowana przez Spółkę. Test Mailingu należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mailingi@leadstar.pl .
 8. Partner oświadcza, że wszelkie Bazy danych osobowych (bazy e-mail, sms i inne bazy danych), z których korzysta w celu wysyłania Mailingu lub przedstawiania oferty handlowej, powstały oraz są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 9. Partner zobowiązuje się, iż wszelkie jego działania dotyczące promocji poszczególnych Produktów związane z przetwarzaniem danych osobowych, będą zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami RODO.
 10. Każdy Partner, który podczas rejestracji w Programie Partnerskim, oświadczy, iż prowadzi pracę agencyjną, zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką porozumienia w sprawie organizacji procesu udostępniania danych osobowych. Projekt porozumienia zostanie dostarczony Partnerowi przez Spółkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu Rejestracji.
 11. Każdy Partner, który udostępnia dane osobowe Użytkowników lub wypełnia i przesyła Wnioski w imieniu Użytkowników, zobowiązuje się do zawarcia ze Spółką porozumienia w sprawie organizacji procesu udostępniania danych osobowych. Partner, przed rozpoczęciem udostępniania danych osobowych Użytkowników, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Spółki. Projekt porozumienia zostanie dostarczony Partnerowi przez Spółkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania tej informacji przez pracowników Spółki.
 12. Każdy Partner, który w ramach Programu Partnerskiego chce realizować wysyłkę Mailingu lub Wysyłkę SMS, zobowiązany jest do złożenia Spółce pisemnego oświadczenia o legalności bazy, w tym o jej prowadzeniu zgodnie z przepisami RODO. Partner otrzyma projekt oświadczenia przed pierwszą planowaną wysyłką Mailingu lub Wysyłką SMS. Brak złożenia pisemnego oświadczenia uniemożliwia realizowanie wysyłek Mailingu lub Wysyłek SMS w ramach Programu Partnerskiego.
 13. W razie niedostarczania przez Partnera skanu podpisanego przez Partnera porozumienia na adres e-mail kontakt@leadstar.pl, o którym mowa w ust. 10 lub ust. 11, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu projektu porozumienia przez Spółkę, Spółka ma prawo do uniemożliwienia Partnerowi działania w ramach Programu Partnerskiego (poprzez zablokowanie Panelu Partnera).
 14. Partner za pośrednictwem Panelu Partnera ma bieżący dostęp do statystyk dotyczących działań prowadzonych przez niego w ramach Programu Partnerskiego.
 15. Partner ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych. W tym celu Partner musi wypełnić formularz zgłoszenia zmiany danych, który udostępniony jest za pośrednictwem Panelu Partnera.
 16. Partner zobowiązuje się do zapoznania się z warunkami promocji poszczególnych Produktów, ich zaakceptowania oraz przestrzegania.
 17. Partner ma prawo do korzystania z Produktów oferowanych przez Dostawców, jeśli jego nadrzędnym celem nie jest wyłudzenie Prowizji, a chęć skorzystania z usługi Dostawcy.
 18. Partner zobowiązuje się do niewysyłania Wniosków:
  1. które zostały wygenerowane w ramach Programu do żadnego innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki,
  2. w imieniu Użytkownika bez odpowiedniego upoważnienia Użytkownika i Spółki, za wyjątkiem Partnerów, którzy podczas rejestracji w Programie zaznaczyli opcję "Praca agencyjna",
  3. zawierających nieprawdziwe dane kontaktowe (tzw. fraudów),
  4. dotyczących Produktów, z których sam już raz skorzystał.
 19. Partner zobowiązuje się do niegenerowania Sztucznego Ruchu.
 20. Partner zobowiązuje się do niewprowadzania Użytkowników w błąd, a także niepodejmowania działań w celu wyłudzania Wynagrodzenia, w tym:
  1. przekazywania nieprawdziwych informacji o promowanych Produktach,
  2. oferowania Użytkownikom korzyści materialnych w zamian za skorzystanie z danego Produktu,
  3. sugerowania potencjalnemu Partnerowi możliwości zawarcia umowy o pracę po zarejestrowaniu do Programu,
  4. sugerowania potencjalnemu Partnerowi, że warunkiem Rejestracji w Programie Partnerskim jest uprzednie skorzystanie z danego Produktu,
  5. podawanie się za pracownika Spółki,
  6. wykorzystywania zdobytych kontaktów, bądź namawiania znajomych oraz bliskich do działań, które choć podejmowane, nie będą skutkować skorzystaniem z Produktu Dostawcy,
  7. proponowanie Użytkownikom wynagrodzenia lub innych bonusów za bycie tzw. tajemniczym klientem, polegającym na wypełnianiu wniosków, odbieraniu telefonów i wyrażaniu fałszywego zainteresowania Produktem, które nie zmierza do jego zakupu,
  8. promowanie Programu Partnerskiego na portalach ogłoszeniowych, forach oraz portalach społecznościowych na hasła (np. praca, chałupnictwo) sugerujące, że działanie w programie jest pracą, którą Użytkownik otrzyma, jeśli skorzysta za pośrednictwem linków Wydawcy z wybranych Produktów.
 21. Bez uprzedniej zgody Spółki, zakazane jest używanie nazwy Spółki oraz nazw i logotypów wszystkich serwisów, których właścicielem jest Spółka. Spółka jest właścicielem następujących serwisów: leadstar.pl, leadmax.pl, ajamedia.pl.
 22. Partner ma obowiązek śledzić informacje przekazywane przez Spółkę w ramach Panelu Partnera.
 23. Partner ma prawo do zgłoszenia Reklamacji.
 24. Partner ma prawo rozwiązać Umowę ze Spółką w każdym czasie.
 25. Po rozwiązaniu Umowy Partner jest zobowiązany niezwłocznie usunąć ze Stron internetowych wszystkie Kreacje reklamowe.
 26. W razie odstąpienia od współpracy w ramach Programu przez Partnera, niewypłacone naliczone Partnerowi Wynagrodzenie, Partner otrzyma na podstawie wystawionego przez siebie zlecenia wypłaty/faktury/faktury VAT, który zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od dnia zakończenia współpracy, drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@leadstar.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny: AJA Media Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1 pok. 15, 31-851 Kraków. W przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu w terminie, Wynagrodzenie nie zostanie wypłacone.
 27. Partner ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.

§6. WYNAGRODZENIE PARTNERA

 1. Z tytułu realizacji Umowy, Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie, które jest sumą wyliczoną na podstawie Prowizji naliczonej zgodnie z warunkami oraz wysokościami określonymi w Katalogu programów. W przypadku zmiany wysokości Prowizji, nowa Prowizja obowiązuje od momentu ogłoszenia za pośrednictwem Panelu Partnera.
 2. Podstawą naliczenia Prowizji są Raporty zbiorcze dostarczane przez Dostawców. Spółka nie ma wpływu na terminy otrzymywania Raportów.
 3. Spółka w Panelu Partnera udostępni Partnerowi zestawienie określające przysługujące Partnerowi Wynagrodzenie naliczone od momentu ostatniej wypłaty Wynagrodzenia.
 4. Minimalna kwota Wynagrodzenia, jaka może zostać wypłacona to 1 zł (słownie: jeden złoty).
 5. Partner może zlecić wypłatę w Panelu Partnera w każdym momencie, jeśli na swoim koncie zgromadził minimalną kwotę Wynagrodzenia.
 6. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie:
  1. zlecenia wypłaty zatwierdzonego przez Partnera będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  2. faktury wystawionej przez Partnera (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej), który nie jest płatnikiem VAT,
  3. faktury VAT wystawionej przez Partnera będącego płatnikiem podatku VAT.
 7. Spółka rozlicza się z partnerami w walucie:
  1. PLN – w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którzy posiadają numer rachunku w banku na terytorium Polski;
  2. EUR – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, których działalność zarejestrowana jest poza granicami Polski, posiadających numer rachunku bankowego w banku poza granicami naszego kraju.
 8. Przeliczenie na EUR dokonywane jest według kursu średniego waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
 9. W przypadku Partnerów, których siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski, a którzy nie dostarczyli aktualnego certyfikatu rezydencji, Wynagrodzenie pomniejszone zostanie o stawkę podatku dochodowego.
 10. Wystawiony (na podstawie zlecenia wypłaty Wynagrodzenia w Panelu Partnera) rachunek/fakturę/fakturę VAT należy dostarczyć poprzez Panel Partnera bądź drogą elektroniczną na adres: faktury@leadstar.pl lub pocztową na adres podany w §15 ust. 1 w ciągu 7 dni od daty zlecenia wypłaty.
 11. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej, zlecenie wypłaty Wynagrodzenia zostanie anulowane.
 12. Partner oraz Spółka wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Partnera.
 13. Spółka może wystawić w imieniu Partnera zlecenie wypłaty/fakturę/fakturę VAT, jeżeli na dzień 31 grudnia danego roku Partner posiada zaakceptowane Prowizje, ale nie zlecił wypłaty Wynagrodzenia i nie dostarczył do tego dnia faktury/faktury VAT lub, będąc osobą fizyczną, nie zlecił wypłaty prowizji. Partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres podany przez Partnera w Panelu Partnera) o zleceniu wypłaty lub wystawieniu faktury/faktury VAT w jego imieniu przez Spółkę.
 14. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt powyżej, Partner otrzyma informację o zleceniu wypłaty lub fakturę/fakturę VAT, do której, w ciągu 5 kolejnych dni kalendarzowych, ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści, a w szczególności wnieść o poprawę danych osoby/firmy zgodnie z danymi rzeczywistymi. W przypadku braku zastrzeżeń uznaje się dokument za zaakceptowany i prawomocny.
 15. W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca na koncie Partnera, będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zgromadzone będzie Wynagrodzenie, którego Partner nie zatwierdził, Spółka może w imieniu Partnera zatwierdzić zlecenie wypłaty Wynagrodzenia na koniec ostatniego dnia danego miesiąca.
 16. Partner, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zobowiązany jest do bezzwłocznego aktualizowania numeru rachunku bankowego wskazanego w Panelu Partnera. W przypadku, gdy podany przez Partnera numer rachunku będzie niepoprawny, a kwota wypłaconego Wynagrodzenia zostanie zwrócona na rachunek bankowy Spółki, Spółka ma prawo do zablokowania Panelu Partnera i uniemożliwienia Partnerowi prowadzenia działań w ramach Programu Partnerskiego do momentu przekazania Spółce przez Partnera poprawnego numeru rachunku bankowego.
 17. W przypadku, gdy w ostatnim dniu miesiąca na koncie Partnera, będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, zgromadzone będzie Wynagrodzenie, którego Partner nie wypłacił, Spółka może w imieniu Partnera zatwierdzić Wynagrodzenie do wypłaty na koniec ostatniego dnia danego miesiąca.
 18. Partner będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązuje się do dostarczenia faktury/faktury VAT z datą sprzedaży na koniec poprzedniego miesiąca.
 19. W przypadku niedostarczenia w terminie faktury/faktury VAT, o której mowa w ust. powyżej, Spółka ma prawo do zablokowania Panelu Partnera i uniemożliwienia Partnerowi prowadzenia działań w ramach Programu Partnerskiego do momentu dostarczenia Spółce przez Partnera poprawnie wystawionej faktury/faktury VAT.
 20. W przypadku, o którym mowa w ust.17, Spółka wyśle na wskazany w Panelu Partnera adres e-mail wiadomość podsumowującą z danymi potrzebnymi do wystawienia faktury/faktury VAT. Dane te Partner znajdzie również w Panelu Partnera w zakładce "Rozliczenia" -> "Wypłać prowizję" po kliknięciu w przycisk "Dane do faktury", który widoczny jest przy zleceniu wypłaty.
 21. Termin płatności Wynagrodzenia wynosi do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę wystawionego przez Partnera zlecenia wypłaty/faktury/faktury VAT. W przypadku wystawienia zlecenia wypłaty/faktury/faktury VAT przez Spółkę w imieniu Partnera (§6 ust.14), termin ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe 5 dni, o których mowa w §6 ust.14.
 22. Wynagrodzenie płatne jest:
  1. przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Partnera w Panelu Partnera (dla zleceń wypłaty)/fakturze/fakturze VAT. Numer rachunku bankowego dla faktury/faktury VAT musi być zgodny z numerem rachunku bankowego wskazanym w Panelu Partnera,
  2. w formie kart podarunkowych (dotyczy zleceń wypłaty).
 23. Wynagrodzenie wypłacone w formie karty podarunkowej nie podlega zwrotowi.
 24. Partnerzy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera związane z obowiązkami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 25. Spółka może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia, jeśli w trakcie trwania Umowy, otrzyma stosowną decyzję lub postanowienie:
  1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. Urzędu Skarbowego,
  3. Komornika.
 26. W odpowiedzi na decyzję lub postanowienie, o których mowa w ust. 25, dotyczących spłaty zobowiązania, Spółka przelewa naliczone Partnerowi, ale nie wypłacone na dzień otrzymania decyzji lub postanowienia, Wynagrodzenie, na poczet pokrycia jego zobowiązania i jednocześnie blokuje Panel Partnera, do momentu rozwiązania sprawy.
 27. Wynagrodzenie nie przysługuje Partnerowi, który:
  1. działał niezgodnie z warunkami promocji Produktu,
  2. prezentował na Stronie internetowej nieaktualne oferty,
  3. działał niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 28. W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do prawidłowego wykonywania Umowy przez Partnera, w szczególności w przypadku zgłoszenia Spółce przez Dostawcę nienależytego wykonania Umowy przez Partnera, Spółka ma prawo do wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

§7. PROGRAM POLECAJĄCY

 1. Spółka w ramach Programu udostępnia Partnerowi Program Polecający wraz z narzędziami potrzebnymi do promowania Programu wśród osób zainteresowanych Programem.
 2. Partner staje się Poleconym względem innego Partnera w chwili podania jego kodu polecającego w formularzu rejestracyjnym.
 3. Partner zarejestrowany za pośrednictwem innego Partnera staje się Poleconym względem niego.
 4. Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie w wysokości wynoszącej 5% wartości przychodów poszczególnych Poleconych w danym miesiącu rozliczeniowym. Do przychodu Poleconego nie wlicza się premii, bonusów czy wygranych w konkursach organizowanych w Programie.
 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje Partnerowi, któremu w danym miesiącu rozliczeniowym, naliczone zostało Wynagrodzenie (bez względu na ilość wypłat) w wysokości co najmniej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Wynagrodzenie zostanie doliczone do pierwszej wypłaty Wynagrodzenia następującej po miesiącu, w którym przychód Partnera wyniósł co najmniej 150 zł. Do przychodu Partnera nie wlicza się Wynagrodzenia z tytułu Programu Polecającego, a także premii, bonusów oraz wygranych w konkursach organizowanych w Programie. W przypadku nieosiągnięcia przez Partnera w danym miesiącu Wynagrodzenia w wysokości co najmniej 150 zł, Wynagrodzenie, które należne byłoby Partnerowi w związku z Programem Polecającym, nie przysługuje Partnerowi.
 6. Partner nie może być Poleconym względem samego siebie.
 7. Polecony może zmienić lub usunąć Partnera, za pośrednictwem którego dokonał rejestracji w Programie Partnerskim poprzez Panel Partnera.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt powyżej, Wynagrodzenie będzie naliczane wyłącznie za PEŁNY miesiąc (liczony jako okres od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca), w którym Polecony był przypisany do Partnera.
 9. Spółka udostępni Partnerowi w Panelu Partnera raport zbiorczy z danymi dotyczącymi Wynagrodzenia przysługującego im w związku z udziałem w Programie Polecającym.
 10. Spółka nie udostępnia Partnerom danych osobowych Poleconych.
 11. Spółka udostępnia w Panelu Partnera narzędzie pozwalające na przesyłanie wewnątrz Panelu wiadomości pomiędzy Partnerem a Poleconym, bez udostępniania ich danych osobowych.

§8. RANKINGI

 1. Spółka udostępnia Partnerom anonimowe rankingi zbiorcze zawierające najlepsze wyniki Partnerów biorących udział w Programie oraz statystyki najlepszych Produktów.
 2. Rankingi zawierają zagregowane dane miesięczne i całościowe dotyczące naliczonego Wynagrodzenia, ilości zarejestrowanych Poleconych i innych danych statystycznych.
 3. W przypadku statystyk dotyczących Partnerów, Spółka nie podaje żadnych danych, które mogłyby pozwolić na identyfikację Partnera przez osoby trzecie.
 4. Partner, za pośrednictwem Panelu Partnera, może podać swój pseudonim, który po wyrażeniu odpowiedniej zgody będzie widoczny w rankingach. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Partnera.
 5. Pseudonim, o którym mowa w punkcie powyżej, nie może być słowem/słowami uznawanymi za obraźliwe, czy też naruszającymi czyjąś godność osobistą.

§9. STRONY PARTNERSKIE

 1. Partner w ramach Programu Partnerskiego otrzymuje bezpłatną możliwość aktywowania Stron partnerskich umieszczonych w domenach, których właścicielem jest Spółka.
 2. W ramach współpracy Spółka udostępnia Partnerowi możliwość dodania 3 subdomen. W uzasadnionych przypadkach Spółka może zwiększyć ilość dostępnych subdomen.
 3. Partner ma możliwość dodania również dowolnej liczby własnych domen wykupionych u rejestratorów dostępnych na rynku.
 4. Partner otrzymuje możliwość odrębnej konfiguracji każdej swojej Strony partnerskiej, z zastrzeżeniem, że:
  1. dodane treści oraz grafiki nie będą niezgodne z prawem, obraźliwe, rasistowskie czy pornograficzne,
  2. dodane treści oraz grafiki nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich; oznacza to, że grafika musi zostać wykonana/zakupiona przez Partnera lub udostępniona przez autora na prawach dowolnego użytku (także komercyjnego) bez konieczności uznawania jej autorstwa (tzw. licencja CC0),
  3. wprowadzone nazwy lub słowa nie będą naruszały żadnych innych praw podmiotów trzecich, w tym praw Spółki oraz Dostawców do nazw handlowych lub innych oznaczeń, w szczególności stanowiących oznaczenia firm lub oznaczenia towarów lub usług chronione prawem ochronnym na znak towarowy,
  4. wprowadzone treści nie będą wprowadzały Użytkowników w błąd.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do oceny Strony partnerskiej i uniemożliwienia dostępu do niej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. Spółka nie gwarantuje ciągłości dostępności Stron partnerskich - jest to uzależnione od zewnętrznego dostawcy usług Spółki.
 7. W przypadkach opisanych w ust. 5 i 6 Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia względem Spółki, w tym roszczenia odszkodowawcze.

§10. PROMOCJA URODZINOWA

 1. Spółka przyznaje Partnerowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia przysługującego Partnerowi za każdy Wniosek wygenerowany w dniu urodzin Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej albo w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną.
 2. Premia liczona jest od stawki obowiązującej w dniu złożenia, na koncie Partnera, wniosku.
 3. Spółka datę urodzin określa na podstawie:
  1. numeru pesel podanego podczas rejestracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  2. NIP-u podanego podczas rejestracji przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną, mające siedzibę na terenie Polski (data rozpoczęcia działalności),
  3. danych otrzymanych od przedstawiciela osoby prawnej z siedzibą poza terytorium Polski.
 4. Premia naliczana będzie wraz z rozliczeniem Wniosków wygenerowanych w dniu urodzin Partnera.

§11. PRZELEW EKSPRESOWY

 1. Spółka udostępnia Partnerowi, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, możliwość wypłaty Wynagrodzenia poprzez przelew ekspresowy. Przelew ekspresowy oznacza transakcję krajową w postaci polecenia przelewu wychodzącego z rachunku bankowego Spółki, polegającego na tym, że środki pieniężne są przekazywane na rachunek Partnera za pośrednictwem Systemu Express Elixir, do którego należy bank, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Spółki oraz bank, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Partnera, a realizacja przelewu następuje w czasie rzeczywistym.
 2. Warunkiem do zrealizowania przelewu ekspresowego jest posiadanie przez Partnera rachunku bankowego w banku, który należy do Systemu Express Elixir.
 3. Wykonanie przelewu ekspresowego, o którym mowa w pkt powyżej, Partner może zlecić wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w odniesieniu do Wynagrodzenia w wysokości od 150 zł do 100 000 zł.
 4. Spółka nie gwarantuje dostępności przelewów ekspresowych w każdym dniu roboczym - dostępność jest uzależniona od możliwości organizacyjno-technicznych Spółki w danym dniu i jest ustalana w każdym dniu roboczym w godzinach porannych.
 5. Za wykonanie przelewu ekspresowego, Spółka pobierze określoną opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna zostanie potrącona przez Spółkę z Wynagrodzenia Partnera w momencie potwierdzenia przez Partnera woli skorzystania z przelewu ekspresowego.
 6. Opłata manipulacyjna składa się z prowizji bankowej oraz opłaty dla Spółki za przeprowadzenie operacji. Jej wartość uzależniona jest od kwoty zleconego Wynagrodzenia i wynosi odpowiednio:
  1. 20 zł dla poleceń przelewów w wysokości od 150 do 499,99 zł,
  2. 30 zł dla poleceń przelewów w wysokości od 500 do 1 499,99 zł,
  3. 40 zł dla poleceń przelewów w wysokości od 1 500 do 2 999,99 zł,
  4. 50 zł dla poleceń przelewów w wysokości 3 000 zł i wyższej.
 7. Przelewy ekspresowe zlecone po godzinie 16:00 będą realizowane z pominięciem przepisów niniejszego paragrafu.
 8. W razie niemożliwości zrealizowania przelewu ekspresowego z przyczyn leżących po stronie banku, opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana, a jeżeli została już pobrana, jej równowartość zostanie doliczona do Wynagrodzenia Partnera.
 9. W razie niezrealizowania przelewu ekspresowego z przyczyn leżących po stronie Spółki, opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana, a jeżeli została już pobrana, jej równowartość zostanie doliczona do Wynagrodzenia Partnera.

§12. POWIADOMIENIA SMS

 1. Spółka udostępnia Partnerowi usługę powiadomień SMS, która informuje o naliczeniu nowej prowizji na konto w Panelu Partnera.
 2. Warunkiem do zrealizowania powiadomienia SMS jest podanie aktualnego i poprawnego numeru telefonicznego oraz uruchomienie usługi w Panelu Partnera.
 3. Za wysłanie powiadomienia SMS, Spółka pobierze określoną opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna zostanie potrącona przez Spółkę z Wynagrodzenia Partnera w momencie realizacji usługi.
 4. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Panelu Partnera w sekcji dotyczącej uruchamiania usługi powiadomień SMS i pobierana jest od każdego wysłanego powiadomienia SMS.
 5. Spółka nie zwraca opłaty za nieudane dostarczenie SMS, które powstało z przyczyn niezależnych od Spółki, w szczególności za brak zasięgu, przepełnioną skrzynkę odbiorczą, czy niepoprawny numer telefonu.
 6. Spółka nie odpowiada za poprawność danych podanych przez Partnera w Panelu Partnera. Ciężar ten spoczywa na Partnerze.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty manipulacyjnej. O każdej zmianie Spółka poinformuje Partnera z wyprzedzeniem min 14 dniowym, powiadomieniem w postaci wiadomości w Panelu Partnera.
 8. Szczegółowy sposób działania powiadomień SMS – w tym dodatkowe ustawienia, które Partner może określić - znajduje się w dedykowanej zakładce w Panelu Partnera.
 9. Partner może w dowolnej chwili wyłączyć usługę powiadomień SMS. Nie będzie to miało wpływu na opłaty pobrane do chwili wyłączenia usługi.

§13. REKLAMACJE

 1. Reklamację dotyczącą działania Programu Partner może zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@leadstar.pl lub pocztową na adres podany w §15 ust.1. Reklamację należy zgłosić nie później niż 1 miesiąc od dnia wystąpienia sprawy, która jest przedmiotem Reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane Partnera oraz opis sprawy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia.
 2. Reklamację dotyczącą Prowizji należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się w Panelu Partnera. W tym celu należy podać następujące dane:
  1. ID wniosku w programie partnerskim,
  2. numer umowy/klienta/założonego konta bankowego,
  3. uzasadnienie reklamacji wraz z dodatkowymi informacjami mogącymi pomóc w jej rozpatrzeniu.
 3. Jeśli powyższe dane nie będą wystarczające, Spółka wezwie Partnera do uzupełnienia brakujących informacji w terminie 3 dni, z pouczeniem, iż nie uzupełnienie danych będzie skutkowało odrzuceniem Reklamacji. Ponowna Reklamacja na ten Produkt będzie niemożliwa.
 4. Reklamację dotyczącą Prowizji należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia rozliczenia Produktu w Programie. Po tym terminie Reklamacje nie będą rozpatrywane. Dla Produktów jeszcze nierozliczonych nie można zgłosić Reklamacji.
 5. Reklamacja, o której mowa w powyższym punkcie zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Jeśli czas ten okaże się za krótki, Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji.

§14. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Partnera, będącego osobą fizyczną, jest Spółka (AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ul. Z. Krasińskiego 29/9, adres e-mail: kontakt@leadstar.pl ).
 2. Spółka jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przetwarzanie ich zgodnie z RODO.
 3. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z realizacją Umowy, w tym rozliczenia Wynagrodzenia, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Programu Partnerskiego, a także w celach kontaktowych,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych) w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes w tym wypadku stanowi konieczność posiadania przez Spółkę odpowiednich informacji, w tym danych osobowych, w razie konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Umową,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (udzielona zgoda) w celach marketingu usług własnych Spółki, w tym otrzymywania newslettera Programu Partnerskiego,
  4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
 4. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Partnerów przez następujące okresy:
  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania Umowy przez okres trwania Umowy,
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów obowiązującego prawa,
  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z otrzymywaniem Newslettera – przez okres do czasu wycofania zgody lub do momentu osiągnięcia przez Spółkę celu przetwarzania, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach podatkowych i księgowych – przez okres wynikający z odpowiednich przepisów.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy.
 6. Dane mogą być powierzane dostawcy serwera, podmiotowi dostarczającemu system wysyłkowy, biurom księgowym. O ile to konieczne, dane mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Dane mogą być również udostępniane do Facebook Ireland Limited, w związku z czym mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook Ireland Limited przystąpiła do Privacy Shield. Przystępując do programu Privacy Shield, podmiot gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Partnerowi przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO - prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 9. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność względem Dostawców oraz Użytkowników, których dane osobowe przetwarza) za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z usług świadczonych przez Partnera w Programie Partnerskim zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Spółka ma prawo zażądania od Partnera, w każdym czasie, przedstawienia w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Spółkę, odpowiednich dowodów, iż przetwarzanie przez niego danych osobowych Użytkowników w związku z działaniami prowadzonymi w ramach Programu Partnerskiego jest zgodne z prawem, w szczególności Spółka może żądać od Partnera przekazania dowodów potwierdzających pozyskanie przez Partnera ważnych zgód Użytkowników na przetwarzanie przez niego ich danych osobowych. Nieprzedstawienie dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Spółkę, może skutkować rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jak również wstrzymaniem wypłaty Wynagrodzenia lub żądaniem jego zwrotu.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt pomiędzy Spółką a Partnerem będzie odbywał się przy użyciu następujących danych:
  1. Partner – aktualne dane podane w Panelu Partnera,
  2. Spółka – adres korespondencyjny: AJA Media Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1 pok. 15, 31-851 Kraków, e-mail: kontakt@leadstar.pl .
 2. Partner oraz Spółka mogą rozwiązać Umowę bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym za pisemnym wypowiedzeniem.
 3. Partner oraz Spółka zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach danych adresowych i kontaktowych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w wysokości Prowizji, Regulaminu oraz oferty Produktów w każdym czasie.
 5. W przypadku zmiany wysokości Prowizji, Regulaminu lub oferty Produktów, każdy Partner otrzyma powiadomienie w Panelu Partnera. Dodatkowo w przypadku zmiany Regulaminu Partner otrzyma szczegółową informację o zmianach, która będzie wymagała potwierdzenia i akceptacji Partnera. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy Partnerem oraz Spółką wygasa. Jeżeli Partner nie zgłosi odmowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Partnera informacji o zmianach w Regulaminie zmiany uważa się za zaakceptowane przez Partnera.
 6. Partner oraz Spółka zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze wynikających ze współpracy i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji.
 7. W przypadku sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.02.2023 r.

Pliki do pobrania

KONTAKT Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:
Przesyłając do nas zapytanie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez AJA Media Sp. z o.o., NIP 9542758519, w celu obsługi zapytania, na zasadach określonych w polityce prywatności.
COPYRIGHT © 2023 AJA Media Sp. z o.o. ALL RIGHTS RESERVED.
Niniejsza strona wykorzystuje tylko te pliki cookies, które są niezbędne do działania strony. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. Rozumiem